PL:
Wybory sołeckie w Gminie Dobroszyce w 2015 roku. Tak wygląda demokracja na najniższym szczeblu administracji: co 4 lata mieszkańcy wybierają spośród wszystkich stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania Sołtysa wsi oraz swoich przedstawicieli do Rad Sołeckich. Wyboru dokonuje się podczas zebrania wiejskiego, w głosowaniu tajnym i bezpośrednim. Takie zebranie to dla członków wspólnoty nie tylko możliwość uczestniczenia w podejmowaniu istotnych decyzji, dla wielu to także pewnego rodzaju rozrywka, happening, możliwość zaistnienia czy nawet początek drogi do kariery publicznej. W dzisiejszych czasach wiele osób z miasta sprowadza się na wieś i ma ograniczone możliwości włączenia się do lokalnej społeczności. Właśnie takie wiejskie zebranie to świetna okazja do integracji „starych” i „nowych” mieszkańców.
Gmina Dobroszyce (19.01.2015-04.02.2015)

EN:
Village administration elections in the Municipality of Dobroszyce in 2015. This is how looks democracy in the lowest level of government: every 4 years the residents choose among all permanent residents eligible to vote – Sołtys (Mayor) of the village and of its representatives to the Village Council. The selection is made during a meeting of the village, in a secret ballot and direct. This meeting is for members of the community not only opportunity to participate in making important decisions, and for many it is also a kind of entertainment, happenings, or even the possibility of the beginning of public career. Nowadays, many people from the city come down to the village and has limited ability to integrate among the local community. Meeting just like this Election is a great opportunity to integrate the “old” and “new” residents.
Municipality of Dobroszyce (19.01.2015-04.02.2015)

You may also like

Back to Top