PL:
“Rodacy – o Polakach na Ukrainie” – w ostatnich latach Polska stała się drugim domem dla tysięcy Ukraińców. Zapominamy tym samym, ilu Polaków ze względu na uwarunkowania historyczne żyje na Ukrainie.
Seria Rodacy to zatem opowieść o naszych rodakach – Polakach żyjących na Ukrainie, a tym samym zapiski z metaforycznej podróży po historii, pamięci narodu i poszukiwania tego, co nas, Polaków, łączy mimo rozsiania po wielu zakątkach świata.
Burzliwe losy świata spowodowały, że wielu Polaków żyje poza współczesnymi granicami kraju – kilkoro z nich poznałem w niewielkim miasteczku Sądowa Wisznia na Ukrainie. W minionych latach podczas wakacji jeździłem tam jako wolontariusz porządkować stary, opuszczony polski cmentarz. Zapragnąłem przyjrzeć się współczesnemu życiu innych przedstawicieli tej 150-tysięcznej społeczności, która rozsiana jest w wielu miejscach na terenie Ukrainy. 2018 rok był dla Polaków rokiem jubileuszowym, to stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
W miejscach, które od wielu lat formalnie nie należą do Polski dokumentowałem społeczność, która silnie była przywiązana do naszej wspólnej tradycji i pochodzenia. A formalne oddzielenie od ojczyzny nie spowodowało zapomnienia a wręcz przeciwnie – rozbudziło ochotę do poznawania historii i dbania o tradycje. Podróż po Ukrainie i spotkania z żyjącymi tam Polakami wzbudziły we mnie głęboką refleksję na temat tożsamości i przekonałem się, że za wschodnią granicą bije duch polskości dzięki zaangażowaniu wielu ludzi, o różnych poglądach, temperamentach i charakterach. 
Zrealizowano w ramach stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
EN:
In recent years, Poland has become the second home for thousands of Ukrainians. We can’t forget how many Poles live in Ukraine due to historical conditions. “The Comptriots” series is therefore a story about our compatriots – Poles living in Ukraine, and thus, notes from a metaphorical journey through history, the memory of the nation and the search for what connect us, despite scattering across many parts of the world.
The turbulent fate of the world caused that many Poles live outside the contemporary borders of the country – in 2014 I met a few of them in Sudova Vyshnia, the small town in Ukraine. In recent years, during the holidays, I went there as a volunteer to clean up an old, abandoned Polish cemetery. I wanted to look at the contemporary life of other representatives of this 150-thousand-strong community, in many places throughout Ukraine. 2018 was a jubilee year for Poles, this is the centennial anniversary when Poland regained its independence.
In places that have not formally belonged to Poland for many years, I documented a community that was strongly attached to our common tradition and origin. And formal separation from the homeland did not cause forgetting, on the contrary – it aroused the desire to learn about history and care for traditions. Traveling in Ukraine and meeting with the Poles living there made me think deeply about identity and I learned that behind the eastern border beats the spirit of Polishness through the involvement of many people with different views, temperaments and characters. 
Done as part of a scholarship from the budget of the Minister of Culture and National Heritage.

You may also like

Back to Top