PL:
W 2017 roku młodzi wolontariusze z Gminy Dobroszyce już po raz szósty przyłączyli się do akcji “Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, aby ratować polską nekropolię pozostawioną za wschodnią granicą – w Sądowej Wiszni na Ukrainie. Warto podkreślić, iż Dobroszyce to miejscowość leżąca na Ziemiach Odzyskanych – wielu jej mieszkańców przybyło na ten obszar z Kresów Wschodnich, w tym właśnie z Sądowej Wiszni. Akcja “Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” powstała w ramach programu telewizyjnego Studio Wschód emitowanego w TVP Wrocław. Co roku stwarza wielu młodym osobom z Dolnego Śląska możliwość “podróży do korzeni”, podczas której mogą na własne oczy zobaczyć miejsca, z których pochodzą ich przodkowie. Około tygodniowy pobyt na Wschodzie pozwala uczestnikom akcji na uporządkowanie cmentarza oraz grobów, poznanie historii tego miejsca, a także umożliwia młodzieży z Polski nawiązanie znajomości z ukraińskimi rówieśnikami oraz Polakami tam mieszkającymi.
EN:
In 2017 young volunteers from Municipality Dobroszyce joined the action “Great-grandfather’s grave save from oblivion” for the sixth time. To save Polish necropolis left behind the eastern border – in Sudova Vyshnia, Ukraine. It is worth noting that Dobroszyce is a town situated in the Recovered Territories – many of its inhabitants came to this area from the eastern borderlands, in that the Sudova Vyshnia. Action “Great-grandfather’s grave save from oblivion” was established within the framework of a television program Studio East broadcast on TVP Wrocław and gave many young people from Lower Silesia opportunity to “travel to the roots” during which they can see for themselves the place of origin of their ancestors. Every year a weeklong stay in the East allow participants to clear up the cemetery and the graves, gain knowledge of the history of this place, and allow Polish youth to establish familiarity with Ukrainian peers and Poles living in Sudova Vyshnia.  
(06.07.2014 - 12.07.2014)
(08.07.2015 - 16.07.2015)
(03.07.2016 - 09.07.2016)
(08.07.2017 - 15.07.2017)

You may also like

Back to Top